GDPR Profibazeny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana a bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť PROFIBAZÉNY s.r.o., zo sídlom ulica Hlavná č. 21/123, 076 33 Slovenské Nové Mesto (ďalej len „spoločnosť PROFIBAZÉNY“) ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi.

V rámci toho vyhlásenia o ochrane osobných údajov Vás chceme informovať o tom, ako zaistíme ochranu údajov, ktoré ste poskytli. Osobné údaje sú v spoločnosti PROFIBAZÉNY zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. marca 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ z anglického General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z.z., zákone o ochrane osobných údajov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.

Celkovo Vás spoločnosť PROFIBAZÉNY uisťuje, že bez Vášho súhlasu nebudú mimo rámca týchto internetových stránok zhromažďované žiadne osobné údaje. Iba Vy sami rozhodnete o tom, či a v akom rozsahu budete chcieť svoje osobné údaje poskytnúť, napríklad v rámci registrácie a pod.
 

Zhromažďovanie, ukladanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (článok 4 odst. 1 GDPR). Medzi osobné údaje patrí napr. Vaše meno, Vaše telefónne číslo, Vaša adresa aj všetky stavové údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii a pri založení svojho zákazníckeho účtu. Štatistické údaje alebo anonymizované údaje získané napríklad pri návšteve pripravovaného internetového obchodu, ktoré nemožno priamo spojovať s Vašou osobou, medzi osobné údaje nepatria.

Spoločnosť PROFIBAZÉNY ukladá Vaše osobné údaje len v takom prípade, pokiaľ ste ich dobrovoľne poskytli a dali svoj výslovný súhlas na ich konkrétne použitie (napríklad v rámci prihlášky na odoberanie newslettra, na účasť v anketách alebo vo výherných súťažiach, v rámci procesu objednávky, cenovej ponuky alebo v rámci iných kontaktov). Osobné údaje, ktoré ste poskytli, ďalej používame na spracovanie a vybavenie Vašej objednávky.

Na štatistické účely anonymnou formou vyhodnocujeme, na aké odkazy čitatelia newslettra klikli. Nie je pritom rozpoznateľné, ktorá konkrétna osoba na daný odkaz klikla. Na optimalizáciu našej ponuky personalyzovaným spôsobom vyhodnocujeme, na aké odkazy v newslettri klikáte.

Spoločnosť PROFIBAZÉNY sa môže dostať do situácie, keď bude nútená postúpiť Vaše osobné údaje externým dodávateľom za účelom ich ďalšieho spracovania (ďalej len „spracovatelia“). Títo spracovatelia môžu byť napríklad poverení odosielaním newslettrov, výrobca bazéna alebo správou výherných súťaží.

Spoločnosť PROFIBAZÉNY vyžaduje od svojich spracovateľov, aby Vaše osobné údaje spracovávali výhradne v súlade s naším zadaním a v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, so zjednaným spracovaním osobných údajov podľa GDPR a aktuálne platnej slovenskej legislatívy.

Spoločnosť PROFIBAZÉNY ďalej ručí za to, že Vaše osobné údaje nebudú ani postupované, ani prenajímané tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo informácie o Vás poskytnúť v prípade, ak tak budeme povinní konať zo zákona alebo ak budú ich poskytnutie požadovať úrady alebo orgány činné v trestnom konaní postupujúce v súlade so zákonom. Okrem toho zhromažďujeme  a používame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci svojich kontaktných údajov, na vyjasnenie Vašich otázok a žiadostí. 
 

Používanie osobných údajov na reklamné a marketingové účely

Okrem iného Vám ponúkame tieto služby:

- zasielanie newslettrov s aktuálnou ponukou/reklamou produktov
- zasielanie cenových ponúk emailom, poštou 
- účasť na výherných súťažiach.

Ďalej Vám môžeme, napríklad, zasielať reklamu týkajúcu sa našich produktov či iné ponuky našej spoločnosti, alebo Vám ponúknuť účasť na súťažiach o ceny alebo výherných súťažiach.

Budeme Vás pritom kontaktovať prostredníctvom takých komunikačných kanálov, ktoré nám pri udelení svojho súhlasu poskytnete, napríklad e-mailom, ak uvediete svoju e-mailovú adresu, alebo telefonicky, SMS správou alebo cez mobilné zariadenie prostredníctvom aplikácií, ak nám poskytnete číslo svojho (mobilného) telefónu, alebo prostredníctvom poštovej zásielky, ak nám poskytnete svoju poštovú adresu.

Pri zadaní požiadavky vypracovať cenovú ponuku - objednávku, resp. osobnom kontakte nám poskytujete svoju poštovú adresu. Prijatím našich ustanovení o ochrane osobných údajov nám dávate možnosť zasielať Vám poštou reklamné letáky s našimi produktmi v našom obchode. Ak sa neskôr rozhodnete, že túto službu už nechcete využívať, môžete kedykoľvek prostredníctvom nášho kontaktného formulára túto službu zrušiť.

Vaše údaje prípadne použijeme na založenie a správu užívateľského profilu, aby sme Vám mohli zasielať individualizovanú reklamu, pri ktorej predpokladáme, že Vás obzvlášť zaujme.

Newsletter

Pri prihlásení sa na odber nášho newslettra súhlasíte s tým, že smieme používať Vami poskytnuté údaje, aby sme Vám mohli e-mailom posielať informácie o obsahu a produktoch z nášho sortimentu.

Na odosielanie newslettra používame takzvanú metódu double opt-in, to znamená, že Vám newsletter budeme zasielať až potom, čo kliknutím v informačnom e-maile zasielanie explicitne potvrdíte.

Potom Vám zašleme potvrdzujúci e-mail a požiadame Vás, aby ste kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v tomto e-maile potvrdili, že chcete náš newsletter odoberať.

Ak budú tvorbou a odosielaním newslettra poverené iné spoločnosti, budú i tieto povinné Vaše údaje chrániť v súlade s GDPR a aktuálne platnou slovenskou legislatívou a využívať ich výhradne na tento presne vymedzený účel.

Ak už od nás neskôr nebudete chcieť dostávať žiadne newslettre, môžete ich odber kedykoľvek zrušiť. Cena tejto transakcie sa nelíši od bežnej ceny prenosu v rámci základnej tarify.

Úplne dostačujúce je v tomto prípade oznámenie prostredníctvom zobrazeného kontaktu alebo napr. zaslaním e-mailu či listu. V každom newslettri, samozrejme, nájdete tiež odkaz na odhlásenie.
 

Individuálne odporúčanie produktov

Individuálne odporúčanie produktov v našom obchode PROFIBAZÉNY vychádza z Vašej nákupnej histórie, ktorá zahŕňa najmä tovar a kategórie produktov, ktoré ste si niekedy prehliadali, vyhľadávali alebo zakúpili. Všetky takto získané informácie sú ukladané v anonymizovanej podobe a ich prepojenie s Vašou osobou nie je možné. Proti tejto analýze Vášho surfovania môžete kedykoľvek vzniesť námietku. Majte však, prosím, na pamäti, že Vám potom v tomto prehliadači už nebudeme môcť ponúkať žiadne individuálne odporúčania.

Internetová bezpečnosť

Spoločnosť PROFIBAZÉNY používa prostredníctvom Vášho prehliadača štandardné bezpečnostné opatrenia – takzvané SSL šifrovanie. Šifrovanie užívateľských údajov prebieha prostredníctvom SSL – tzv. šifrovanie SSL. Užívateľské údaje sú šifrované pomocou SSL certifikátov (trieda 2) 256 bitovým šifrovaním s maximálnou dĺžkou kľúča 2048 bitov. Oblasti chránené SSL kódom poznáte podľa symbolu zámku vo svojom prehliadači. Zabezpečené spojenia sa spravidla dajú zistiť podľa Vašej adresy, ktorá začína písmenami „https://”. Keď dvakrát kliknete na symbol zámku, objavia sa bližšie informácie o certifikácii zabezpečenia. Vaše osobné údaje sú u nás bezpečne postupované s týmto šifrovaním. 

Postupovanie osobných údajov poskytovateľom služieb a dodávateľom

Vaše údaje sú postupované zásielkovej službe poverenej doručením zásielky, ak je to na doručenie tovaru nevyhnutné. Zásielková služba použije Vaše osobné údaje výhradne na doručenie zásielky.

Na realizáciu platieb postúpime Vaše platobné údaje bankovej inštitúcii, respektíve spoločnosti PayPal, alebo iným poskytovateľom platobných služieb.

Vaše údaje nebudú ani postúpené iným tretím stranám, ani nebudú využívané na reklamné účely.
Po uplynutí zákonných lehôt na uchovávanie účtovných záznamov a daňových dokladov budú Vaše osobné údaje vymazané.

Zabezpečenie údajov 

Vykonali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili proti strate, zničeniu, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Všetci naši zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, teda nakladať s týmito údajmi ako s dôvernými. Naše bezpečnostné opatrenia budú priebežne aktualizované s ohľadom na technický vývoj.

Práva zákazníkov

Podľa GDPR máte právo požadovať prístup k osobným údajom uloženým k Vašej osobe, ako i právo na opravu alebo výmaz či obmedzenie spracovania a právo na prenositeľnosť osobných údajov. Cena tejto transakcie sa nelíši od bežnej ceny prenosu v rámci základného tarifu. Venujte, prosím, pozornosť informáciám v súlade s čl. 13 GDPR na konci týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Ak sa neskôr rozhodnete, že už nechcete využívať naše služby, môžete kedykoľvek prostredníctvom nášho kontaktného formulára svoj súhlas k príslušnej službe odvolať a použitie Vašich údajov na reklamné účely a na účely prieskumu trhu zrušiť.

Samozrejme, využitie Vašich osobných údajov na reklamné účely alebo na účely prieskumu trhu môžete kedykoľvek zrušiť, resp. udelené súhlasy kedykoľvek odvolať. Na získanie prístupu k Vašim osobným údajom alebo na odvolanie súhlasu nás, prosím, kontaktuje na adrese PROFIBAZÉNY s.r.o., zo sídlom ulica Hlavná č. 123/21, 076 33 Slovenské Nové Mesto, alebo e-mailové adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Aktualizácie a zmeny

Prvky tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať bez toho, aby sme Vás o tom dopredu informovali. Než využijete našu ponuku, preverte si, prosím, vždy vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pri prípadných zmenách alebo aktualizácii mali vždy aktuálne informácie.

Zákon o ochrane osobných údajov a ďalšie právne predpisy 

1. GDPR a aktuálne platná slovenská legislatíva 
Spracovanie údajov postúpených k Vašej osobe spoločnosti PROFIBAZÉNY sa riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov GDPR a aktuálne platnou slovenskou legislatívou. Podľa týchto predpisov je prípustné zhromažďovať, spracovávať, využívať a odovzdávať osobné údaje (ďalej len „použitie osobných údajov“), ak to dovoľuje GDPR a iná aktuálne platná slovenská legislatíva alebo ak subjekt údajov udelil so spracovaním súhlas.

2. Aktualizácie týchto podmienok použitia osobných údajov
Vzhľadom na neustále technické a právne zmeny musíme nižšie uvedené podmienky použitia osobných údajov z času na čas zmeniť, respektíve aktualizovať. Pred každým použitím našej webovej stránky preto skontrolujte, kedy bola na stránkach zverejnená posledná aktuálna verzia.

3.  Autorské práva a ďalšie práva s nimi súvisiace
Celý obsah našich webových stránok, vrátane textov, fotografií, grafického znázornenia, audio a video súborov je – pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak – naším vlastníctvom. Tento autorským právom chránený obsah nesmie byť bez nášho súhlasu použitý ani na súkromné a ani na verejné alebo reklamné účely (stiahnutie, kopírovanie). Zmeny, preklady alebo ďalšie úpravy obsahu si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas zo strany spoločnosti PROFIBAZÉNY. Neschválené alebo neoprávnené použitie obsahu webových stránok, všetkých uvedených značiek a označení s logom spoločnosti PROFIBAZÉNY je zakázané. Upozorňujeme na to, že porušenie našich autorských práv alebo ostatných ochranných práv môže viesť k občianskym, správnym a/alebo trestným sankciám.

4. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti
Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky tretích osôb, ktoré sa dajú vyvolať cez hypertextové odkazy a na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Spoločnosť PROFIBAZÉNY preto nepreberá žiadne ručenie alebo zodpovednosť za prípadný nezákonný obsah alebo iné porušenie práv na webových stránkach cudzích poskytovateľov a dodávateľov.  Informácie na tejto webovej stránke boli vypracované a prevedené s náležitou starostlivosťou. Napriek tomu nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich aktuálnosť, správnosť, úplnosť a/alebo kvalitu. Tieto webové stránky slúžia ako zdroj všeobecných informácií a v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú radu. Spoločnosť PROFIBAZÉNY nepreberá žiadnu zodpovednosť za konanie, ktoré bude na základe tejto webové stránky uskutočnené. Použitie tejto webovej stránky a sťahovanie dát je na vlastne riziko. Spoločnosť PROFIBAZÉNY nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody, najmä v dátových súboroch, hardvéri a/alebo softvéri užívateľa.

5. Kontakt na spoločnosť PROFIBAZÉNY
V prípade otázok k nášmu vyhláseniu o ochrane osobných údajov, nám, prosím, pošlite písomnú správu na adresu: PROFIBAZÉNY s.r.o., zo sídlom ulica Hlavná č. 123/21, 076 33 Slovenské Nové Mesto,  alebo e-mail na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a do predmetu uveďte „Ochrana osobných údajov“.
 

Informácie v súlade s článkom 13 GDPR

Správca osobných údajov:

PROFIBAZÉNY s.r.o., zo sídlom ulica Hlavná č. 123/21, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Kontaktné údaje:

PROFIBAZÉNY s.r.o., zo sídlom ulica Hlavná č. 123/21, 076 33 Slovenské Nové Mesto
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
(V rámci procesu objednávky) od Vás boli získané tieto osobné údaje:
Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, nákupné správanie, ako i údaje zhromaždené prostredníctvom vyššie popísaných aplikácií či zhromaždené spracovateľmi/poskytovateľmi služieb.

Účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracovávané:

Realizácia nákupov v internetovom obchode.

Právny základ na spracovanie osobných údajov:

Článok 6 odst. 1 GDPR.
a) Súhlas subjektu údajov so spracovaním jeho osobných údajov na jeden alebo viacero účelov.
b) Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Zamestnanci a zamestnankyne poverení predajom, logistikou a marketingom, ako aj v tejto súvislosti poverení spracovatelia a poskytovatelia služieb.

Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, prípadne kritériá na stanovenie tejto doby: Počas zákonom stanovenej lehoty na uchovávanie účtovných záznamov a daňových dokladov; pokiaľ ide o zasielanie newslettra, tak počas tej doby, kedy platí súhlas príjemcu.

Práva subjektov údajov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov:

Máte právo získať prístup k týmto osobným údajom zo strany správcu, ako i na opravu alebo výmaz, alebo na obmedzenie ich spracovania, alebo na prenositeľnosť údajov, alebo právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. Žiadosti tohto druhu smerujte, prosím, na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Ak sa spracovanie údajov riadi výhradne čl. 6 odst. 1 a) GDPR, tzn. že ste udelili súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov, ste oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, avšak toto odvolanie sa nedotkne zákonnosti spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný úrad:

Dozorným úradom v Slovenskej Republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade zakúpenia tovaru v našom obchode (uzatvorenie zmluvy) je nutné poskytnúť Vaše osobné údaje (čl. 6 odst. 1 b) GDPR). Podľa tohto ustanovenia ste povinný poskytnúť správcovi potrebné osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov nemôže nákup v našom internetovom obchode prebehnúť.
Pokiaľ ide o vyhodnocovanie údajov k Vašej osobe, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.